ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 3–4 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในนาม เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน โดย เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมกิจกรรมภายในงาน ร่วมการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของนักวิจัยภายในเครือข่ายฯ และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ โดยได้ส่งผลงานเข้าร่วมในส่วนของ Poster Presentation และ Oral Presentation โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กิจกรรม

ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ ในนาม ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมกิจกรรมภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ ดังนี้
1. เป็นตัวแทนเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ถวายของที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. เป็นตัวแทนเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- บูธนิทรรศการ

เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีผลงานที่เข้าร่วม ดังนี้
1. Computer Aided Container Packing Tool (ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ)
2. Innovative Spicy – Aid Product (ผศ.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์)
3. Lower Northern Interdisciplinary Network of the Royal Society of Thailand
(โปสเตอร์พรีเซนต์เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา)

- นำเสนอผลงาน (Poster Presentation)

เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมส่งผลงานในส่วน Poster Presentation ดังนี้
1. LEAD IN PARTICULATE MATTER OF THE SIZE SMALLER THAN 10 MICRON (PM10) IN PHITSANULOK HOMES (ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท)
2. CADMIUM AND LEAD IN PM10 IN ROADSIDE AMBIENT AIR OF NAKHON PHITSANULOK MUNICIPALLITY, THAILAND (ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท)
3. PERCEPTION of the YOUTH in CHIANG MAI TOWARDS GENERIC NAME AS an ALCOHOL BRAND (อาจารย์ดุษฎี วรธรรมดุษฎี)

- นำเสนอผลงาน (Oral Presentation)

เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมส่งผลงานในส่วน Oral Presentation ดังนี้
1. Development of a Stochastic Optimisation Tool for Solving the Multiple Container Packing Problems (ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ)