ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

22 กรกฎาคม 2557

ร่วมจัดนิทรรศการและเสวนาวิชาการ เรื่อง “รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผ่านมุมมองนักวิจัย” ในการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10 "เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน”