ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2556

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถานภาคเหนือตอนล่าง โดยมีประธานเครือข่ายสหวิทยาการฯ ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณะกรรมการ และนักวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ ประจำปี 2556 เรื่อง “ธรรมาภิบาล : สหวิทยาการในการพัฒนาสังคม” ณ ห้องแซปไฟร์ อิมแพ็คคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี เพื่อเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง โดยมีนักวิชาการของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง นำเสนอผลงานวิชาการจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ผลของการดูแลโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อความพร้อมในการดูแลของครอบครัวและการฟื้นตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เขตภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สถาปนิกในการรับใช้สังคม โดย ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. นโยบายภาครัฐกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ของไทย : จังหวัดยะลา โดย นางวรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ สังกัดมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2556

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ได้ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ ๙ “ความรู้สู่เชิงพาณิชย์นำเศรษฐกิจก้าวไกลอาเซียน” เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง และนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการในเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 27 สิงหาคม 2556

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง “การบริหารจัดการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานสู่ความสำเร็จ” ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๒๑๐ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างเครือข่ายสหวิทยาการฯ ให้เกิดความยั่งยืน และนำไปสู่ความสำเร็จ และเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อกำหนดเป็นกิจกรรมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป ซึ่งได้หัวข้อวิจัย ดังนี้

กลุ่มประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สหัถยา ทองสาร สรุปหัวข้อวิจัย ดังนี้

  1. ผลจากการบริหารจัดการแหล่งน้ำกรณีศึกษา โครงการบางระกำโมเดล อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มประเด็นปัญหาสังคมและชุมชน โดย ผศ.นุกูล บำรุงไทย สรุปหัวข้อวิจัย ดังนี้

  1. การศึกษาสภาพการรับรู้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
  2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ปัญหาสังคม
  3. วิถีชุมชนท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการตนเอง
  4. การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนในสถานศึกษากลุ่มประเด็นปัญหา

กลุ่มประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ โดย นิสิตคณะนิติศาสตร์ สรุปหัวข้อวิจัย ดังนี้

  1. การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมในเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก