ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

วันที่ 15 ธันวาคม 2554

คณะกรรมการของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถานภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 ของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค ณ ห้องประชุมกรมราชองครักษ์ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ จากการประชุมได้มีมติเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสถาน

วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถานภาคเหนือตอนล่างโดยมีประธานเครือข่ายสหวิทยาการฯ ภาคเหนือตอนล่าง ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณะกรรมการ และนักวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเนื่องในวันสหวิทยาการ ประจำปี 2555 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมกับการวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ” ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง

โดยมีนักวิชาการของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่างได้นำเสนอผลงานวิชาการจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ผลของการใช้ผงเนื้อเมล็ดมะขามต่อเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป โดย ผศ.ดร.ศจี สุวรรณศรี สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สหวิทยาการไทบ้าน แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนกรณีศึกษาสถาปัตยกรรมน้ำๆ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดย ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผลสัมฤทธิ์ในการนำนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลไปปฏิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้:จังหวัดยะลา โดย นางวรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ สังกัดมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2555

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ในการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Innovative Knowledge to ASEAN Community)” และการประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ ประจำปี 2555

วันที่ 3 กันยายน 2555

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดการประชุมสัมมนา “ระดมความคิดองค์ความรู้ในด้านสหวิทยาการ” ในการประชุมเป็น ประชุมระดมความคิดพัฒนาโจทย์วิจัย หัวข้อ “การจัดการน้ำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก” เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอโครงการวิจัย และกำหนดเป็นกิจกรรมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556