ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

วันที่ 31 มกราคม 2554

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง โครงการวิจัยภายใต้ประเด็นปัญหาเพื่อการพัฒนา เรื่อง “น้ำ” ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมได้มีการระดมความคิดในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ประเด็นปัญหาเพื่อการพัฒนา เรื่อง “น้ำ” และประเด็นอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และประเด็นปัญหาสังคมและชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอโครงการวิจัย และกำหนดเป็นกิจกรรมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งได้หัวข้อวิจัย ดังนี้

กลุ่มประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

  1. เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการปัญหาน้ำในชุมชนต้นแบบ: กรณีศึกษาบ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

กลุ่มประเด็นปัญหาสังคมและชุมชน

  1. เรื่อง การเพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพของคนในลุ่มน้ำ
  2. เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนของคนในลุ่มน้ำ
  3. เรื่อง วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในลุ่มน้ำ
  4. เรื่อง การมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนในลุ่มน้ำ การจัดการเรียนรู้เรื่องน้ำในสถาบันการศึกษากรณีศึกษาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง
  5. เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำเพื่อการจัดการเครือข่ายทางด้านการเกษตร
  6. เรื่อง ระบบ กลไก ด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำ

วันที่ 29 กันยายน 2554

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถานภาคเหนือตอนล่าง ได้ร่วมกับสถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (NICE) ในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการตั้งโจทย์ประเด็นปัญหาเพื่องานวิจัยในพื้นที่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 ตุลาคม 2554

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถานภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการจัดการประชุมเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง : การประชุมเพื่อระดมความคิดในการตั้งโจทย์ประเด็นปัญหาเพื่องานวิจัยในพื้นที่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกวัน ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๒๑๐ ชั้น ๒ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการประชุมร่วมกับผู้ประสานงานแหล่งทุน สสส. ผู้ประสานงานแหล่งทุน สกว. งานการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการตั้งโจทย์ประเด็นปัญหาเพื่องานวิจัยในพื้นที่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง