ผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

วันที่ 28 มิถุนายน 2553

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องขวัญเมือง 2 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการ สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา บุคลากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันศึกษาต่างๆ ในเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง หน่วยงานรัฐและเอกชน ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน ศิษย์เก่า วปอ. และสื่อมวลชน ในการประชุมมีการระดมความคิดในการพิจารณาหัวข้อวิจัยทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาสังคมและชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

  1. โครงการวิจัยการศึกษาการใช้ทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเขตภาคเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม

  1. โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบของการอพยพของชนกลุ่มน้อย(ชาวเขา)
  2. โครงการวิจัยการพัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
  3. โครงการวิจัยการพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองการเป็นสี่แยกอินโดจีน
  4. โครงการวิจัยการเตรียมประชาชนเข้าสู่ประชาคมในระดับอาเซียน
  5. โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบการเคลื่อนย้ายนักเรียนบนดอยมาสู่พื้นราบ
  6. โครงการวิจัยการรับเข้าการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา
  7. โครงการวิจัยการพัฒนาครูอนุบาลในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตชายแดนจังหวัดตาก

กลุ่มที่ 3 ปัญหาสังคมและชุมชน

  1. โครงการวิจัยการศึกษาการบริหารจัดการขยะในชุมชนเมืองแบบครบวงจร : กรณีศึกษาจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง

และการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง
2. คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง
3. คณะอนุกรรมการตามประเด็นปัญหา 3 ประเด็น
- กลุ่มประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
- กลุ่มประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
- กลุ่มประเด็นปัญหาสังคมและชุมชน
โดยมีหน้าที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง