ภาพกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
the 7th National and International Conference
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เครือข่ายสหวิทยาการฯภาคเหนือตอนล่าง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี
มน. ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานในงานวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 5