หมวด : เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง

มน. ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานในงานวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 5 เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยโอกาสนี้ ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในฐานะประธานเครือข่ายสหวิทยาการภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วย ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรจากกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อ.ดุษฎี วรธรรมดุษฎี จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 พร้อมทั้งนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิชาการจากการวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการ ซึ่งมีผู้นำเสนอผลงานจากทั้งหมด 273 เรื่อง จาก 32 ประเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ