หมวด : เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง

การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ

    วันที่ 5 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภา ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเบย์วินโดว์ แอทซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี