หมวด : เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เครือข่ายสหวิทยาการภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประชุมสัมมนาวิชาการ "การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร