หมวด : เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของเครือข่ายสหวิทยาการในภูมิภาค ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนซึ่งเป็นสมาชิกจากเครือข่ายสหวิทยการในภูมิภาค ๗ ภูมิภาค พร้อมทั้งคณะกรรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วม จัดขึ้นเพื่อร่วมประชุมระดมสมองใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายสหวิทยาการฯ รูปแบบและวิธีการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการฯ บทบาทของผู้ประสานงานเครือข่ายสหวิทยาการฯ และโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายสหวิทยาการฯ ที่จะดำเนินการใน ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) จัด ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘