สมาชิกภายในเครือข่าย

สมาชิกภายในเครือข่ายสหวิทยาการ ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกอบด้วยหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษาของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างทั้งหมด 9 จังหวัด คือ 1. จังหวัดตาก 2. จังหวัดสุโขทัย 3. จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. จังหวัดกำแพงเพชร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดพิจิตร 7. จังหวัดเพชรบูรณ์ 8. จังหวัดนครสวรรค์ และ 9. จังหวัดอุทัยธานี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ดังนี้

 1. กรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัย และพัฒนา
 2. ศิษย์เก่า วปอ.
 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 5. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 6. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
 14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1
 15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1
 16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1
 17. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 18. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
 19. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
 20. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร