การจัดตั้ง

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง: การแก้ปัญหาสำคัญของชาติแบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง Mainconference ชั้น ๑ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จากการประชุมดังกล่าว ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่างขึ้น เพื่อประสานงานระหว่างนักวิชาการสาขาต่างๆ สร้างกลุ่มงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นด้านวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนาระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาของประเทศที่จำเป็นต้องใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา ในการประชุมได้มีการระดมความคิดร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยที่จะเป็นโครงการนำร่องในการทำวิจัย แบ่งกลุ่มประเด็นวิจัยเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

ประธานกลุ่ม คือ ผศ.จิรประภา มากลิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาประเด็นปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยร่วมหรือพัฒนางานทางวิชาการที่จะเป็นโครงการนำร่องในการทำวิจัย ดังนี้


 1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในเขตต้นน้ำ
 2. การบริหารจัดการสินค้าเกษตรในเขตจังหวัดพิษณุโลก
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขอทรัพยากรธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตลุ่มน้ำน่าน

กลุ่มที่ 2 ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ประธานกลุ่ม คือ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาประเด็นปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยร่วมหรือพัฒนางานทางวิชาการที่จะเป็นโครงการนำร่องในการทำวิจัย ดังนี้


 1. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง
 2. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคเกษตรกรรม
 3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 4. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
 5. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการตัดไม้ทำลายป่า
 6. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล

กลุ่มที่ 3 ปัญหาสังคมและชุมชน

ประธานกลุ่ม คือ รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาประเด็นปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยร่วมหรือพัฒนางานทางวิชาการที่จะเป็นโครงการนำร่องในการทำวิจัย ดังนี้


 1. ปัญหาสังคมและการเมือง เช่น ความยากจน การศึกษา สุขภาพอนามัย เยาวชนและผู้สูงวัย ยาเสพติด ครอบครัว ชุมชน การเมือง
 2. ปัญหาการบริหารจัดการ
 3. ผลผลิตด้านการเกษตร เช่น การเพิ่มผลผลิต สารเคมีตกค้าง การเก็บเกี่ยว การขนส่ง
 4. การจัดการการท่องเที่ยว เช่น ปัญหาการพัฒนาปีการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านบริการ
 5. สินค้า OTOP เช่น การพัฒนาสินค้า ปัญหาการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP

โดยที่ประชุมมีมติเลือก ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง